Детска градина №19 „Щурче“

Първа Б група "Пчелички"

20 мар 2017

Първа  Б група  " Пчелички " 

Ст. учител: Петя Недялкова

Учител: Мария - Михаела Желязкова

Помощник -възпитател: Красимира Янкова

 

 

 

 

Великденска работилница в група "Пчелички"

 

"Коледна работилница" - първа Б група "Пчелички" 12.2023 г

 

Първа група "Пчеличка" - При нас е весело! Учим цветовете!

 

 

 

 

 

Довиждане, детска градина - група "Пчелички" 2023 г

 

"Спортист на Градината" 2022 - група "Пчелички"

 

С грижа и любов към животните м.11.2022г

 

Откриване на учебната 2022/2023 година от група "Пчелички"

 

Група "Пчелички" "За всяко дете по дръвче" на Фондация ХАЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка № 3, която можете да ползвате  за занимания с децата!

Електронна платформа на Изкуства

Познавателна книжка 3

 

22.03.2021

 Образователно направление,,Околен свят,,

Ядро; ,, Светът на природата и неговото опазване,,

тема: ,,Непознати животни,,

Задачи:

Описва животни (тялото и неговите части).

• Разбира необходимостта от грижа за животните.

• Назовава животни и техните малки. Познавателна книжка 3, с. 17

Образователно направление,,Музика,,

Ядро Възпроизвеждане

Тема: Обичам да пея,,Песни-,,Портрет,, и ,,Великденско яйце,,

Задачи: Възпроизвежда песните според индивидуалните си възможности.

https://izkustva.bg/itidg2/lesson.php?id=1355

23.03.2021г

ОН,,Български език и литература,,

Ядро: ,,Свързана реч.Граматически правилна реч

Тема ,,Игри с думи и изречения,,

Задачи

Участва в диалог.

• Съставя въпросителни изречения.

• Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни). Познавателна книжка 3, с. 16

ОН ,,Изобразително изкуство,,

Тема: ,,Пролетна картина,,

Задачи:

Разпознава и назовава образи на познати обекти в достъпни худ. творби.

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

Определя цялостното цветово решение на рисунките за характеризиране на специфичните особености на сезона.Познавателна книжка 3, с. 17

Сряда 24.03.2021

ОН,,Математика,,

Тема ,,Кое къде е ?,,

Задачи;

Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад.

• Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу.

• Брои до пет. Познавателна книжка 3, с. 18

ОН,,Околен свят,,

Тема,,В парка,,

Задачи;

• Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

• Посочва предпочитанията си към облекло и играчки.

Четвъртък 25.03.2021

  ОН,,Български език и литература,,

Тема „Три сестрички“ от Константин Ушински

Задачи:

• Възприема приказка.

• Определя ролята на героите в приказката.

• Изразява отношението си към постъпките на даден герой

ОН,,Изобразително изкуство,,

Тема,, Моят любим герой от приказка,,

Задачи

• Създава любим герой от приказка.

• Изгражда умения да долавя и предава в рисунките си характерното за избрания образ.

• Изгражда рисунките по-едро, в цял лист.

Петък 26.03.2021

ОН,,Конструиране и технологии,,

Тема,, Гъбка за цветни моливи,,

Задачи

Умее да работи с хартия и картон – реже и съединява чрез лепене.

Изработва конус от кръг и го съединява с готов цилиндър (руло от тоалетна хартия).Прилага изделието в бита.

ОН,,Физическа култура,,

Тема,, Хвърляне на малка топка в далечина за постижение,,

Задачи;

Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижение.

Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.

Изпълнява ПИ: „Вземи лентичка“, „Кой е най-ловък“, „Скачаща топка“.

Понеделник 29.03.2021

Образователно направление ,,Околен свят,,

Тема,,Отново у дома,,

Задачи

• Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда – щъркел и лястовица.

• Описва животни (тялото и неговите части).

• Разбира необходимостта от грижа за птиците.Познавателна кн 3 стр 23

Образователно направление,,Музика,,

Тема,,Музикални инструменти цигулка и кавал,,

Задачи;Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение

Вторник 30.03.2021г

Образователно направление,,Български език и литература,,

Тема,,Игри с думи и изречения ,,

Задачи;

• Участва в диалог.

• Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи).

• Образува множествено число на думите и обрат­но.

Образователно напревление ,,Изобразително изкуства,,

Тема,,Разноцветни рибки,,

Задачи;

Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материали.

• Прилага познати похвати за моделиране – овалване, изостряне, прищипване, прилепване.

• Декорира по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема,,Ходене и бягане в колона с промяна на посоката,,

Задачи;

Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в колона, с престрояване в кръг и обратно, със смяна на темпа и посоката.

Изпълнява ПИ с организиращ характер.

Изпълнява ходене и бягане зигзаг.

Сряда 31.03.2021

Образователно направление ,,Математика,,

Тема,,Познавам посоките ,,

Задачи;

• Ориентира се по основните посоки като използва напред, назад, нагоре, надолу.

• Изпълнява движения по словесно указание за посока

Образователно направление,,Околен свят,,

Тема,,Пролетен пазар

Задачи;

• Различава пролетни плодове и зеленчуци.

• Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци

Музика - музикални фолклорни игри - "Жълтото цвете цъфтеше" и "Весело хорце"

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2020

Образователно направление БЕЛ

Образователно ядро,,Свързана реч и Речник,,

Тема,,Двамата снежковци,,

Задачи;1.Описване на предмети по зададени опори(цвят,големина,предназначение)

             2.Използване на базов речник(съществителни,прилагателни)

Познавателна книжка 1;стр.46,,Снежния човек,,

Образовтелно направление,,Изобразително изкуство,,

Образователно ядро,,Изобразителни материали и техники,,Изобразително творчество,,

Тема,,Първи сняг,,

Задачи;1.Изграждане на тематична рисунка.Затвърдяване на уменията за рисуване с цяла четка(с движения от ляво на дясно)и с върха на четка.

Познавателна книжка 1 стр.49

образователно направление ,,Физическа култура,,

Образователно ядро,,Естествено-приложна двигателна дейност,,

Тема,,Прекатерване на уред,,

Задачи;1.Проявяване на решителност да преодолее зададената височина с два крака

            2.Формиране на способност за прекатерване над уред.

Музикално-дидактична игра,,Пеят ,скачат палците,,

2.12.2020г

Образователно направление ,,Математика,,

Образователно ядро,,Количествени отношения,,

Тема,,По колко са,,

Задачи;1.Броене в до четири в прав и обратен ред и отброява предмети до четири.

             2.Сравняване на две предметни групи и назоваване поравно,повече и по -малко.

             3.Практическо моделиране на на числата до четири,чрез използване на предмети.

Образователно направление ,,Околен свят,,

Образователно ядро,,Самоутвърждаване и общуване с околните,,

Тема,,Обичам да играя,,

Задачи;1.Описване на собствените си преживявания и постъпки.

           2.Изразяване на причините за това което харесва и това което не харесва.Създаване на приятелства.

Образователно направление,,Музика,,

Образователно ядро,,Възпроизвеждане,,

Тема,,Обичам да пея,,

Задачи;1.Възпроизвеждане на песните според индивидуалните си възможности.

 Музикално-дидактична игра ,,Пей като мен,,

Песни-;,,Гимнастика,,и ,,Жаба капитанка,, музика;Ал.Савелиев

                                                                текст;Ангелина Жекова

3.12.2020

Образователно направление,,БЕЛ,,

Образователно ядро,,Възприемане и пресъздаване на лит.произведение

 

Тема,,Първи сняг“ от Димитър Спасов

Задачи;

Възприемане на  стихотворението

• Задаване на  въпроси, свързани с художествен текст.

• Заучаване  на  наизуст стихотворението.

• Изговаряне на  ясно и отчетливо думите от текста.

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Образователно ядро

Изобразителни материали и техники Изобразително творчество

Тема,, Елхови украшения ,,

Задачи

Начални умения за създаване на декоративна украса от цветни петна, обогатени с графично-декоративни елементи (смесена техника – бои и флумастери).

• Украсява нарисуваната вече „елхичка зелена“.

 

Образователно направление,,Физическа култура,,

Образователно ядро,, Игрова двиг. дейност,,

Тема,, Общуване и разбирателство,,

Задачи

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за безопасността на другите.

Формира способност за приятелство.

Проявява музикално-ритмично чувство в МДИ: „Изгубих си другарчето“, ПИ: „Бягай от мечката

4.12.2020г

Оразователно направление,,Конструиране и технолигии,,

Тема,, Плик за писмо до Дядо Коледа,,

Задачи; 1.Изграждане на  умения за работа с хартия – прегъване на  квадратна форма към предварително определена точка за център и съединява чрез лепене.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема ,,Строяване в две колони със захващане на ръцете,,

Задачи;

1.Проявяване на  елементарни умения за строяване в две колони със захващане на ръцете.

2.Прескача по избор (с един или два крака) предмет с височина 15–20 см.

 

7.12.2020

 Образователно направление,,Околен свят,,

Тема,, Чисто и подредено,,

Задачи:

1.Назоваване  и спазване  елементарни хигиенни правила.

2.Разбиране на  функциите и предназначението на предметите, които ползваме  всекидневно.

    Познавателна книжка 2, с. 4

Образователно направление,,Музика,,

Тема,, Песен „Коледни подаръци“ – музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Жекова

Задачи: Характеризира звученето на музика, като използва едно-две определения

Познавателна книжка 2, с. 17

 

8.12.2020

Образователно направление,,Български език и литература,,

Тема,, Стаята на Томи,,

Задачи:

  1.Участва в диалог.

   2.Даване на  прости обяснения за своите действия.

  3. Използване на  базов речник (същ. имена, прилагателни имена, глаголи).

  4.Говори за лични събития в миналото и в бъдещето.

Познавателна книжка 2, с. 4

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Тема,, Зимни игри ,,

Задачи:

  1. Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.

  2.Включване на  повече човешки фигури с предаване на елементарни пози и движения, с бои и флумастери. Познавателна книжка 2, с. 7

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема,, Хвърляне с една ръка във вертикална цел,,

Задачи:

1.Формира тактилна усетливост и държи малка топка с една ръка.

2.Проявява елементарни умения за хвърляне с една ръка във вертикална цел.

3.Ходи в две колони със захващане на ръцете.

 

9.12.2020г

Образователно направление,,Математика,,

Тема ,, По колко са,,

Задачи:

Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири.

Сравнява две предметни групи и ги назовава с повече, по-малко, поравно.

Определя реда на обект в редица от три предмета. Познавателна книжка 2, с. 10

Образователно направление,,Музика,,

Тема,, Музикални инструменти цигулка и кавал

Задачи: Разпознава по тембъра (звучността) на цигулката и кавала в солово изпълнение.

Музикално-дидактична игра „Познай инструмента“

Познавателна книжка 2, с. 17

Образователно направление,,Околен свят,,

Тема,, Зимни игри,,

Задачи:

• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

• Описва собствените си преживявания и постъпките си.

• Дава идеи за игра. Познавателна книжка 2, с. 5

 

10.12.2020г

Образователно направление,,Български език и литература,,

Тема,, Писмо до Дядо Коледа,,

Задачи:

Участва в диалог.

• Назовава правилно предмети, лица, събития.

Описва играчка (коледен подарък) по зададени опори.

• Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения).

„Писмо до Дядо Коледа“

от Ангелина Жекова

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Тема,, Снежковци –смешковци

Задачи:

Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

• Сравнява различните изразни средства и постепенно вниква в тяхната специфика.

• Определя любимия си изобразителен материал и създава различни обекти с него (рисуван, моделиран или апликиран снежен човек), разнообразни по конструкция, детайли и настроение.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема,, Пързаляне с шейна

Задачи:

Има обща представа за детска шейна и я разпознава между други превозни средства.

Проявява елементарни умения за теглене, бутане и возене на шейна: „Кой пръв“.

 

11.12.2020г

Образователно направление,,Конструиране и технологии,,

Тема,,Снежинки,,

Задачи:

Има начални умения за обработка и свързването им (картон и едри природни материали) за създаване на образ.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема,, Общуване и взаимно опознаване,,

Задачи:

Формира способност да изпълнява двиг. Движ. в синхрон с темпа и ритъма на музикалния съпровод.

Формира способност чрез движенията да разкрива чувства и привързаност.

Формира способност да изпълнява музикално-двигателни игри „Около кръга“.

14.12.2020

Образователно направление,,Околен свят,,

Тема ,,Весела Коледа,,

Задачи:

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празника Коледа.

• Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда и използва поздрави при употребата им – тояжки, сурвачки. Познавателна книжка 2, с. 8

Образователно направление,,Музика,,

Тема ,,Песен „Коледни подаръци“ музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Жекова,,

Задачи; Заучаване на песента.

15.12.2020г

Образователно направление,,Български език и литература,,

Тема,,Дядо Коледа,,от Гео Милев

 

Задачи:

Възприема стихотворение.

• Задава въпроси, свързани с художествен текст.

Назовава правилно събития. Познавателна книжка 2, с. 8

  Образователно направление,,Изобразително изкуство..

Тема,, Коледно ботушче ,,

Задачи

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса в детски творби от областта на народното творчество и приложно изкуство.

• Долавя разликата в движенията на ръката за получаване на вълно­образни и начупени линии чрез повторение на контурните им очер­тания с различни цветове.

Включва коледното ботушче в новогодишната украса. Познавателна книжка 2, с. 11

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема ,,Развитие на коремната мускулатура,,

Задачи:

Изпълнява физически упражнения без уред, които развиват коремните мускули.

Изпълнява закалителни процедури.

Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателната дейност

16.12.2020г

Образователно направление,,Математика,,

Тема ,,По височина,,
Задачи;

• Сравнява три предмета, различни по височина.

• Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина. Познавателна книжка 2, с. 14

Образователно направление,,Музика,,

Тема,, Танц „Коледни звездички,,

Задачи; Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки.

Образователно направление,,Околен свят,,

Тема,,Пресичам безопасно,,

Задачи:

Знае правила за пресичане на улицата със или без светофарна уредба.

• Предвижда опасностите при пресичане на улицата.

• Знае правила за пътуване в автомобил, като използва детско столче .Познавателна книжка 2, с. 9

17.12.2020г

Образователно направление ,,Български език и литература,,

Тема,,Дядо Коледа,,от Гео Милев

Задачи:

Заучава и казва наизуст художествен текст.

• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Познавателна книжка 2, с. 8

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Тема ,,Коледна улица,,

Задачи:

• Показва умения за подреждане и изобразяване на пространството.

• Изобразява различни по конструкция и цвят къщи, блокове, превозни средства.

• Избира средства за изобразяване и декориране, за предаване на празничност в композицията.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема ,,Лазене и провиране,,

Задачи:

Има представа за лазене от колянна опора с провиране под въже с височина 30 см.

Хвърля малка топка към вертикална цел на отстояние 1,5–2 м.

Прекатерва се над уред с височина до 40 см.

18.12.2020г

Образователно направление,,Конструиране и технологии,,

Тема,,Сурвачка,,

Има умение за работа с природни и други материали.

Изслушва и избира едно от няколко възможни решения.

 

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема ,,Общуване и безопасност при зимни условия,,

Задачи:

Изпълнява ходене и бягане в разпръснат строй.

Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на двигателни действия с шейна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте, мили родители, ето Ви линк към издателството, за да може да работите онлайн с книжките на 1 група.

Вече сме на Познавателна книжка 3

Издателство "Изкуства" 1 група кн. 3

Електронна книжка за месец април

Електронни книжки за май

Издателство Изкуства 1 група

 

11.05.2020

Околен свят – Домашни животни

Назовава познатите домашни животни и ги описва.

Наблюдава в близка среда животните и ги разпознава.

 

12.05.2020

БЕЛ – Моят празник „Първи юни“ от Ангелина Жекова картон 71

Назовава близки хора, приятели и предмети от близкото обкръжение.

Възприема кратко стихотворение.

Разбира съдържанието на литературно произведение.

Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение.

Изобразително изкуство – Пясъчни вълшебства

Създава пясъчни фигурки на открито чрез натрупване на мокър пясък;

отливане“ на форми от кофички, пластмасови фигури на животни;

форми за сладки; отпечатване на длани и стъпала.

Развива усет за обем и форма.

 

13.05.2020

Математика – Мога да броя картон 69

Брои до три. Преброява три предмета.

Установява количествено равенство в две предметни групи,

като използва толкова–колкото.

 

14.05.2020

ИИ – Сладкиш за празника картон 70

Създава обемни образи чрез слепване на овални форми.

Затвърдява знанията и уменията си за декориране чрез налепване, гравиране, комбинирано.

Засилва естетическото въздействие на пластиките чрез използване на разно­цветен пластилин или декорация.

ФК – Подвижни игра на открито

Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.

Изпълнява комбинации от катерене с други естествено-приложни движения.

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

 

15.05.2020

Конструиране и технологии – Весел влак картон 73

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва модела в играта.

Физическа култура – Физически упражнения без уред

Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод.

Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.

Бяга разпръснато 3–5 мин.

 

04.05.2020

Околен свят – Рожден ден картон 69

Назовава лични празници – рожден ден.

Демонстрира готовност и желание за участие в празник.

 

05.05.2020

Български език и литература – Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

Изобразително изкуство – Охлювчета на разходка – пластелин

Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина.

Развива усет за обем и форма.

 

07.05.2020

ИИ – Хайде на море картон 68

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Самостоятелно избира и съчетава познати декоративни елементи с ярки и чисти цветове за украса на плажни принадлежности.

Физическа култура – Скачане за сила на долните крайници

Проявява елементарни умения за работа за развитие на двигателните качества.

Изпълнява скокови упражнения, съчетани с вдишване и издишване.

Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод „Хей, ръчички, хей ги две“.

Включва се активно в двигателната дейност.

Изпълнява подвижни игри: „Жабки“, „Зайко“.

 

08.05.2020

Конструиране и технологии – Бонбони за рожден ден картон 66

Натрупване на опит за комбинация на различни материали и работа с хартия за получаване на определен предмет.

Физическа култура – Ходене по начертана линия

Проявява елементарни умения за ходене и бягане по зададен ориентир.

Ходи и бяга отвън на очертана на земята вълнообразна линия.

Търкаля топка през врата с ширина 0,50 м от разстояние 1 м.

Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия.

 

 

 

27.04.2020

ОС Пътувам с мама и татко картон 67

Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства.

Спазва нормите за безопасно поведение, когато пътува в автомобил..

Определя разстоянието до възрастния – близо и далеч.

 

 

28.04.2020

БЕЛ - Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

ИИ – Ще ти нарисувам личице картон 65

Участва в празнична подготовка с украсяване на великденски яйца с декоративни елементи по избор (линии, точки, листенца) или с човешко личице (с очи, носле, уста, коси).

Включва се активно във великденски игри и веселия

 

29.04.2020

Математика - Мога да броя картон 64

Има представа за годишните сезони.

Групира обекти по цвят.

Брои до три.

 

 

30.04.2020

ИИ - Аз съм слънчицето на мама

Обогатява представите си за характерните особености на човешката фигура.

Създава образ на дете с графичен или живописен материал и цветове по личен избор.

Избира средства за изобразяване.

ФК - Игри сред природата

Изпълнява ходене, бягане и подскачане в природна среда.

Осъзнава значението на двигателната дейност на открито за укрепване на здравето.

Изпълнява подвижни игри: „Жабчета“, „Вземи си шапката“, „Ехоо“, „Шей, шей“.

 

 

21.04.2020

БЕЛ – Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

ИИ - Плашило картон 63

Познава и назовава обекти при разглеждане на произведения на народното творчество.

Създава забавен образ чрез творческо прилагане на усвоените изобразителни умения.

Използва повече цветове за постигане на по-голяма изразителност на изображението.

 

22.04.2020

Математика – По колко са картон 62

Брои до три.

Сравнява количества от две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им.

Използва толкова–колкото.

 

23.04.2020

КТ – Кошничка картон 66

Лепи хартиена лента върху готова форма (хартиена чашка).

Декоративно оформя изделието чрез лепене на готови украсителни елементи.

ФК – Ходене с преодоляване на естествени препятствия

Проявява умения за прекрачване на паднало дърво, заобикаля дървета и се промушва под клоните на дърветата.

Прескача улейчета, вадички или прекрачва по-големи камъни.

Хвърля шишарки по начин „отдолу“ в хоризонтална и вертикална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 0,5–1 м.

Изпълнява подвижни игри: „Внимание, препятствие“.

 

24.04.2020

ИИ – Охлювче на разходка – пластелин или глина

Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина.

Развива усет за обем и форма.

ФК – Лазене в зиг заг

Движи се и играе безопасно в групата, в салона.

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност.

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижни игри: „Около столчетата“, „Лазене по виеща се пътека“, „Внимавай да не сгрешиш“.

 

 

 

13.04.2020

ОС С мама и татко на разходка – картон 59

Разпознава участници в движението.

Научава къде и как да се движи за ръка с възрастните, когато е на улицата.

Определя разстоянието до възрастния – близо и далеч.

 

 

14.04.2020

БЕЛ Пътувам с мама и татко картон 67

Назовава хора, предмети и играчки от близкото обкръжение.

Допълва изречение с подходяща дума.

Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе.

ИИ – Пеперуди картон 60

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Апликира различни обекти от едни и същи изходни, готово изрязани форми.

Комбинира еднослойно и двуслойно апликиране на отделни части и детайли.

Допълнително декорира с флумастери (по желание).

 

15.04.2020

Математика Височина на предметите

Практически обследва височината на предметите.

Сравнява два предмета по височина.

Определя равни по височина предмети.

 

16.04.

ИИ Боядисване на яйца картон 65

Използва различни техники за боядисване на яйце

Рисуване на личице на яйцето

С памук, с листенце в чорапогащник

ФК Скачане до достигане на определен предмет

Проявява елементарни умения за скачане за достигане на окачен предмет.

Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 0,5–1 м.

Има желание да изпълнява елементи от детски футбол.

 

 

 

06.04.2020

Околен свят картон 57 „Щъркел шарен“

Наблюдава в близката среда животни – щъркел.

Разбира необходимостта от грижа за птиците.

 

07.04.2020

БЕЛ - Вали дъжд „Охлювче“ от Васил Стоянов картон 62

Назовава хора, предмети и животни.

Произнася думите правилно.

Възприема кратко стихотворение.

Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение.

Изобразително изкуство - Пролетна картина картон 58

По-уверено апликира варианти на един образ – разнообразни корони на дърветата – чрез комбиниране на различни по вид, цвят и големина триъгълни, квадратни, кръгли форми и листенца.

 

08.04.2020

Математика - По цвят и големина картон 57

Брои до три. Групира обекти по цвят и големина.

Сравнява количества от две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им.

Използва толкова–колкото.

 

09.04.2020

ИИ - Цъфнала градинка

Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации, произведения на народното творчество.

Получава образи на цветя чрез съчетаване на кръгли форми с прави линии.

Свързва познати образи в проста сюжетна композиция.

Избира средства за изобразяване.

ФК - Творчество и двигателно изразяване

Има желание за изпълнение на упражнения и познати игри по избор (музикални подвижни игри, подготвителни игри с топка, народни и други игри).

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

 

10.04.2020

КТ – „Чадърче“ картон 61

Има представа за конструиране на обект от хартия и друг материал.

Има умения за работа с готови елементи от хартия – лепене, подреждане и съединяване.

Приложение в играта.

ФК – „Хвърляне в хоризонтална цел“

Проявява елементарни умения за хвърляне в хоризонтална цел с лява и дясна ръка.

Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 1 м.

Проявява желание за изпълнение на двигателни действия.

 

 

 

 

30.03.2020

Околен свят „Пролет иде“ картон 55

Назовава в природни картини метеорологично време. Назовава кокиче, лале.

ФК „Упражнения без уред“

• Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения за комплексно развитие на мускулатурата на тялото. „Щъркел шарен, дългокрак“, „Имам две ръчички“.

• Изпитва емоционална удовлетвореност от общи двигателни действия с общоразвиващ характер.

 

31.03.2020

БЕЛ „Щъркел шарен“ картон 57

• Назовава животни, предмети и цветя.

• Произнася думите правилно.

• Възприема и изговаря стихчета и римушки (с участие на думи, в които има щ – шт).

ИИ „Слънчова поляна“

• Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации.

• Създава пейзажна рисунка с включване на образи на слънце, цветя, пеперуди и др. по избор.

• Стремеж към използване на повече цветове.

• Измива четката след използване на всеки цвят.

 

01.04.2020

Математика „Годишните сезони, мога да броя“ картон 55

• Има представа за годишните сезони – пролет.

• Групира обекти по цвят.

• Брои до 3.

 

02.04.2020

КТ „Ветрило“

• Има представа и умения за работа с хартия.

• Сгъва с помощта на учителя за създаване на модел.

• Приложение в играта.

ФК „Скачане от високо на ниско“

• Има представа за скачане от високо на ниско.

• Скача от гимнастическа пейка с височина 20–25 см.

• Катери се и слиза по вертикална стълба, като стъпва с два крака на всеки напречник.

• Изпълнява подвижна игра „Жабки“.

 

03.04.2020

ИИ „Ще дорисувам моята картина“

• Създава образи по избор и ги свързва в общ сюжет (върху получените небе и полянка).

• Избира средства за изобразяване.

• Поставя заглавие на рисунката си.

• Изгражда навици за довършване докрай на започнатата работа.

ФК „Лазене с провиране“ (между краката на стол)

• Изпълнява в координация лазене, съчетано с провиране.

• Изпълнява лазене с провиране през клек (съчетано).

 

 

23.03.2020

картон № 53 - При лекаря. Запознаване с предметите и инструментите, с които работи лекаря. Стихчето "Болен Ежко" децата вече го знаят наизуст, може да си го припомните.

Весело занимание.

 

24.03.2020 г. вторник БЕЛ

Пролет иде картон № 55

Разпознава и назовава пролетни цветя.

Допълва изречение с подходяща дума.Образува множествено число на думи и обратно. Разбира съдържанието на литературно произведение.

ИИ - Картон № 54

Аз съм докторът

Затвърдява представите си за характерните особености за избраните за рисуване обекти. Овладява умения за дорисуване и оцветяване на контурни изображения с повече цветове. Обогатява образите чрез декориране по личен избор с графичен материал.

 

25.03.2020 г. Математика

Тема: "Мога да броя"

Картон №53

• Брои до три.

• Сравнява две предметни групи (до три предмета).

 

26.03.2020

Конструиране и технологии - Герданче картон № 52

Има начални умения за низане (промушване) и работа с нестандартни материали – макаронени изделия, стиропор за получаване на модел.

Физическа култура - Бягане в коридор

• Проявява елементарни умения да бяга от различни изходни положения.

• Бяга в различни посоки, редувано с ходене, дихателни упражнения.

• Ходи с торбичка на главата към ориентир, поставен на нивото на погледа.

• С желание се включва в извършваните двигателни действия.

 

27.03.2020

Изобразително изкуство ИИ

Тема "Цъфнали дървета" картон 56

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

• Дорисува пролетен пейзаж, като използва за оформяне на короните на дърветата печатане с върха или с цяла четка.

• Използва подходящи цветове съобразно сезона.

• Проявява интерес към природата и нейната красота.

ФК Игри с ходене и бягане

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.

• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

• Движи се и играе безопасно в групата.

• Изпълнява игри: „Листа и вятър“, „На гости“

 

 

 

Прикачени файлове