Детска градина №19 „Щурче“

Обявление

14 окт 2019

 

 

Детска градина № 19 ,, Щурче,, - гр.Хасково

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения за доставка на продукти

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

 

562/ 15.05.2019 г.

 

На основание чл. 4 ал. 5 т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г.

 

Във връзка с осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина № 19 „Щурче “, гр. Хасково, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

 

ОБЯВЯВАМ:

I.Откривам процедура за определяне /избор/ на Заявител по Схема „Училищен плод” по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково за период от три учебни години 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

1. Определям срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема„Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – не по-малък от 7 /седем/ дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 29.05.2019 г., до 15,30 часа

Предложения, получени след крайния срок не се разглеждат.

2. Брой на децата в детското заведение – 198 деца

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебната година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

4.2. По схема „Училищно мляко” - не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебната година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

5. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебното заведение се прилагат през съответната учебна година - в периода от 15 септември до 31 май.

При прилагане на схемите се съблюдават условията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

6. По Схема „Училищен плод” се съблюдават изискванията на чл. 9 от Наредбата.

По схема „Училищно мляко” се съблюдават изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.

7. Място на извършване на доставките – Детска градина № 19 “ Щурче“, гр. Хасково

- централна сграда намираща се в гр. Хасково , ул. „ Пролетарска „ № 5- 86 деца

- филиал намиращ се в гр. Хасково , ул. „ Стефан Стамболов„ № 7- 112 деца

8. Заявителите задължително следва да представят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и да представят издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на тези обекти.

8.1. Заявителите следва да разполагат с обект за съхранение на търговия на едро с храни, снабден с надлежно удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ.

8.2. Регистрацията на обектите трябва да включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението.

9. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставките, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортното средство.

9.1. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, който осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

10. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопанин, регистриран по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.

11. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят договор , предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата/ за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/ .

12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставени по съответната схема.

13. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да представят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата/.

14. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да представят мостри на опаковките на мляко и млечни продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.

15. Преимущество при избора на заявител по схемите имат:

15.1. Заявители, които разполагат със сертификати по стандартите ISO, като на първо място по приоритетност са Стандарт за качество ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт ISO 22000:2005 – Система за управление на безопасността на продукта. Сертификатите следва да бъдат приложени към приложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такива сертификати и желае да се ползва от това преимущество/. Притежаването и на двата вида сертификати дава по-голямо предимство при избора на Заявител.

15.2. Заявителите с опит в прилагането на схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и на брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки по схемите.

Доказването на опита може да се става с всякакви документи, включително разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор, референции за добро изпълнение и/или други документи, издадени от съответните учебни заведения и др. Съответните доказателства следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителя има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество

В избора на заявител се взема под внимание опита - изпълнението на доставки по схемите през годините, а не броя на учебните заведения.

 

II. Одобрявам Образец за Предложение за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

 

Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение № 1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

Приложените документи трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето – заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в детското заведение.

Определям място на подаване на предложенията: сградата на Детска градина № 19 “Щурче“, гр. Хасково , ул. Пролетарска „ № 5 , в деловодството – стая на касиер-домакин.

 

ІІІ. След изтичане на срока за набиране на предложения, комисия назначена със Заповед на директора на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково,, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

Директорът на Детска градина №19“ Щурче“, гр. Хасково въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

Заповедта ще бъде публикувана на интернет страницата на ДГ №19„Щурче“,.

Определеният за заявител се одобрява от Държавен фонд „Земеделие”, при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – с акт за одобрение на заявителя по съответната схема, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като съответният заявител получи одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

 

IV. Определям срок на валидност на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 80 /осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за набиране на предложения.

Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – Приложение №1.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на ДГ № 19 Щурче “.

 

Христинка Недялкова Петкова

Директор на Детска градина № 19„Щурче“

гр. Хасково

 

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: