Детска градина №19 „Щурче“

Вътрешна квалификация

25 мар 2024

Вътрешно институционална квалификация на педагогическите специалисти

 

 

 

 

 

 

Вътрешна квалификация - 2023-2024г.

Октомври 2023 г - Играта и нейното място в предучилищното образование- семинар 4ч.
Февруари 2024 г. - Иновации и интерактивни технологии в ДГ - дискусия 4ч.
Март 2024 г - STEAM базираното обучение в помощ на децата да развият нови умения, насърчавайки любопитството и анализа. - Семинар 4ч.
Април 2024 г - Организационна култура и работа в екип - семинар 2ч.
Април 2024 г - Ефективно самопрезентиране – първо впечатление - Тренинг 2ч.
 
 

Вътрешна квалификация - 2022-2023г.

Октомври 2022 г - "Адаптацията на децата в детската градина" - Семинар 2 ч.                            
Ноември 2022 г. -  G-Suit на ДГ №19 "Щурче"  - тренинг 4 ч.                                                         
Декември 2022 г - Детската агресия - семинар 2 ч.                                                          
Януари 2023 г -   „Интеркултурната компетентност на учителя и родителя в условията на динамично развиваща се среда”  Дискусия 2 ч                                                                                                                         
Февруари 2023г -   „Мозъчна атака” и „6-3-5” методи на интуитивна асоциация.  - тренинг 2ч                                                
Март 2023 г - Работа с хиперактивни деца - дискусия 2ч                                                                
Април 2023 г -  Иновативната детска градина

                                                               

Вътрешна квалификация - 2021-2022г.

 

 

Вътрешна квалификация – 2020- 2021г.

Октомври 2020 г. - "Правилата са за всички"дискусия 2 часа

Ноември -2020- "Съвременни форми за повишаване на професионалните компетентности на екипа"семинар 4часа

Януари 2021 г. - "Страховете и агресията на децата от предучилищна възраст" – дискусия -2ч

Април 2021 г. - "Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт техники" – лекция- 4 ч

Май 2021 г. - "Ефективни взаимодействия и устойчиви отношения в диалога и работата с родителите" - семинар -4ч

 

 

Вътрешна квалификация – 2019- 2020г.

Януари 2020 г. - "Да бъдем добри" - тренинг с участие на родители- 4часа

Февруари 2020 г. - "Педагогически проблеми на трудното детство и тенденции в квалификацията на детския учител за справяне с тях" - дискусия- 2часа

Юни 2020 г. - "Играта - позната и непозната"-лекция 2ч.

Октомври 2019 г. - "Форми на онлайн взаимодействие с родителите и работа с интерактивна дъска" – практикум-4ч

Ноември 2019 г. - "Игри по БДП" – практикум-4ч

 

 

Вътрешна квалификация – 2018- 2019г.

Януари 2019 г. - "Формиране на комуникативна култура у децата и стимулиране на партньорство в играта"семинар -4ч.

Февруари 2019 г. - "Оптимизиране на екипната организация в детската градина"-тренинг – 2ч

Март 2019 г. - "Гражданско, здравно и екологично възпитание" - обмяна на опит по сгради -2ч

Октомври 2018 г - ."Учене чрез игра" - лекция, дискусия-4ч

Ноември 2018 г. - "Интерактивни игри за деца, развиващи ума, баланса и психиката"-тренинг-4часа