Детска градина №19 „Щурче“

Добре дошли в сайта на ДГ „Щурче“

11 авг 2016

 

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Мили  деца и уважаеми родители,

на 16 септември ДЕТСКА ГРАДИНА 19 ,,ЩУРЧЕ,, Ви кани да бъдете част от 

тържественото  откриване на новата учебна 2019 - 2020 година.

В сграда ,,Пролетарска,,началото на празничната изява е от 09.30часа,

a в сграда ,,Усмивка,, от 10,15 часа.

Бъдете здрави, усмихнати и отворени към света на знанието, игрите и 

приятелството!

НА ДОБЪР ЧАС!

 

 

 

 

 

 

 

 

Детска градина № 19 ,, Щурче ,, - гр.Хасково

ЗАПОВЕД
212 /30.05.2019г.

 

На основание чл. 13г, ал.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 208 / 23.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

  1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в Детска градина № 19 „ Щурче“, за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – ЗП ,,ДЕЙЗИ СТИЛ 88,,ЕООД,с максимален брой доставки за всяка учебна година: 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД   Хасково, с максимален брой доставки за всяка учебна година: 50 бр.;

 

2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на детското заведение.

 

  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Христинка Петкова

Директор на ДГ№ 19 ,,Щурче,,

 

 

 

 

Детска градина № 19 ,, Щурче,, - гр.Хасково

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения за доставка на продукти

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

 

562/ 15.05.2019 г.

 

На основание чл. 4 ал. 5 т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г.

 

Във връзка с осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина № 19 „Щурче “, гр. Хасково, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

 

ОБЯВЯВАМ:

I.Откривам процедура за определяне /избор/ на Заявител по Схема „Училищен плод” по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково за период от три учебни години 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

1. Определям срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема„Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – не по-малък от 7 /седем/ дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 29.05.2019 г., до 15,30 часа

Предложения, получени след крайния срок не се разглеждат.

2. Брой на децата в детското заведение – 198 деца

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебната година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

4.2. По схема „Училищно мляко” - не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебната година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

5. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебното заведение се прилагат през съответната учебна година - в периода от 15 септември до 31 май.

При прилагане на схемите се съблюдават условията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

6. По Схема „Училищен плод” се съблюдават изискванията на чл. 9 от Наредбата.

По схема „Училищно мляко” се съблюдават изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.

7. Място на извършване на доставките – Детска градина № 19 “ Щурче“, гр. Хасково

- централна сграда намираща се в гр. Хасково , ул. „ Пролетарска „ № 5- 86 деца

- филиал намиращ се в гр. Хасково , ул. „ Стефан Стамболов„ № 7- 112 деца

8. Заявителите задължително следва да представят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и да представят издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на тези обекти.

8.1. Заявителите следва да разполагат с обект за съхранение на търговия на едро с храни, снабден с надлежно удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ.

8.2. Регистрацията на обектите трябва да включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението.

9. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставките, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортното средство.

9.1. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, който осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

10. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопанин, регистриран по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.

11. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят договор , предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата/ за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/ .

12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставени по съответната схема.

13. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да представят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата/.

14. Заявителите по схема „Училищно мляко” задължително следва да представят мостри на опаковките на мляко и млечни продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.

15. Преимущество при избора на заявител по схемите имат:

15.1. Заявители, които разполагат със сертификати по стандартите ISO, като на първо място по приоритетност са Стандарт за качество ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт ISO 22000:2005 – Система за управление на безопасността на продукта. Сертификатите следва да бъдат приложени към приложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такива сертификати и желае да се ползва от това преимущество/. Притежаването и на двата вида сертификати дава по-голямо предимство при избора на Заявител.

15.2. Заявителите с опит в прилагането на схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и на брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки по схемите.

Доказването на опита може да се става с всякакви документи, включително разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор, референции за добро изпълнение и/или други документи, издадени от съответните учебни заведения и др. Съответните доказателства следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителя има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество

В избора на заявител се взема под внимание опита - изпълнението на доставки по схемите през годините, а не броя на учебните заведения.

 

II. Одобрявам Образец за Предложение за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

 

Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение № 1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

Приложените документи трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето – заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в детското заведение.

Определям място на подаване на предложенията: сградата на Детска градина № 19 “Щурче“, гр. Хасково , ул. Пролетарска „ № 5 , в деловодството – стая на касиер-домакин.

 

ІІІ. След изтичане на срока за набиране на предложения, комисия назначена със Заповед на директора на Детска градина № 19“ Щурче“, гр. Хасково,, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

Директорът на Детска градина №19“ Щурче“, гр. Хасково въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

Заповедта ще бъде публикувана на интернет страницата на ДГ №19„Щурче“,.

Определеният за заявител се одобрява от Държавен фонд „Земеделие”, при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – с акт за одобрение на заявителя по съответната схема, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като съответният заявител получи одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

 

IV. Определям срок на валидност на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 80 /осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за набиране на предложения.

Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – Приложение №1.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на ДГ № 19 Щурче “.

 

Христинка Недялкова Петкова

Директор на Детска градина № 19„Щурче“

гр. Хасково

 

 

Образец!

Приложение №1

 

 

o схема „Училищен плод”

 

o схема „Училищно мляко“

 

/отбелязва се със знак „Х” в съответното квадратче по коя схема се представя предложението/

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №19 „ЩУРЧЕ“

 

ГР. ХАСКОВО
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за доставка на продуктите

 

по схемата/схемите ………………………………………………………………………

/посочва се схемата/схемите за които се подава предложението/

 

от

 

Наименование на заявителя

 

 

 

 

 

 

ЕИК по Булстат

 

 

Правно-организационна форма:

 

Седалище и адрес на управление:

 

 

 

 

 

 

Идент. номер по ДДС:

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

 

 

 

 

 

Телефон/факс:

 

 

е-mail:

 

 

Лице за контакти:

 

 

Вид заявител:

по чл. 13, ал. 1, т. 2 /ЕТ, търговско дружество, кооперация/ или

по чл. 13, ал. 1, т. 3 /производител/

 

 

за доставка на продуктите по съответната схема за нуждите на Детска градина №19 „Щурче“ за периода на трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

Настоящото предложение е по повод Обявление изх. 562/15.05.2019 г. на Директора на Детска градина № 19Щурче, гр. Хасково, за набиране на предложения за доставките на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

С настоящото предложение заявяваме участие в откритата с цитираното Обявление процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Детска градина №19 ,,Щурче,,

за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

 

Представяме предложение, както следва:

По

o Схема „Училищен плод”

 

o Схема „Училищно мляко“

 

/отбелязва се със знак „Х” в съответното квадратче по коя схема е предложението

може да се участва по една от схемите или и по двете схеми/

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

След запознаване с Обявление 562. / 15.05.2019 г. на Директора на

Детска градина №19 „Щурче“, гр. Хасково, за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, както и с изискванията, условията и реда за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, за извършване на доставките и възстановяване на разходите, в т.ч. с Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” /Наредбата/ и законовите изисквания, относими към прилагането и доставките по съответната схема „Училищен плод”/ „Училищно мляко”, заявявам следното:

 

1. Представляваното от мен лице - заявител е в състояние, готовност и с настоящото заявява воля, желание и намерение за изпълнение /извършване/ на доставки на продукти по съответната схема, за нуждите на Детска градина № 19 „Щурче“, гр. Хасково, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., съобразно Обявление № 562 / 15.05.2019 г. на Директора на Детска градина №19 Щурче“, гр. Хасково, в пълен обем, с необходимото качество и количество, брой, разпределение, график, в съответствие със законовите изисквания.

2. Срок за изпълнение на доставките – Доставките ще бъдат извършвани през следните учебни години – 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., в периода от 15 септември до 31 май на всяка от трите посочени учебни години.

3. Място на извършване на доставките – Детска градина № 19 „Щурче“, гр. Хасково

-Централна сграда намираща се в гр. Хасково , ул. Пролетарска № 5за 86 деца

-Филиал намиращ се в гр. Хасково , ул.Стефан Стамболов № 7 – 112 деца

4. Запознати сме с условията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за прилагане на схемите.

5. Запознати сме с начина на финансиране на прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

6. След определянето ни за избран заявител по съответната схема, ще предприемем съответните действия за одобрение от Държавен фонд „Земеделие”, при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

7. Ще извършваме доставки на продуктите по съответната схема след одобрението ни по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

8. Задължаваме се като определен заявител за доставка на продуктите по съответната схема да изпълняваме всички изисквания, съгласно цитираното Обявление и Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”. Ще изпълним доставките на продукти по съответната схема в съответствие с изискванията на Учебното заведение, Държавен фонд „Земеделие”, при спазване на законовите изисквания, относими към съответния вид доставки. По Схема „Училищен плод”/„Училищно мляко” ще бъдат съблюдавани изискванията съответно на чл. 9 и чл. 10 и чл.11 от Наредбата.

9. Срок на валидност на настоящото предложение – 80 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за набиране на предложения. В случай, че бъдем определен /избран/ и одобрен заявител, приемамe да се считамe обвързани от задълженията и условията, поети с предложението до изтичане на тригодишния срок за изпълнение на съответните доставки.

10. Считаме, че отговаряме на критериите и изискванията за доставка на продуктите по съответната схема „Училищен плод”/ „Училищно мляко”.

11. Посочваме регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните:............................................................, както и прилагаме издадените в наша полза удостоверения по чл. 12 от Закона захраните за регистрация на тези обекти.

12. Разполагаме с обект за съхранение и търговия на едро с храни, снабден с надлежно удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ.

13. Регистрацията на обектите включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението.

14. Посочваме регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагаме за превоз за извършване на доставки, както следва:

- собствени транспортни средства: ....................................................................;

- наети с договор транспортни средства: ……………………………….…………., както и прилагаме издадените от ОДБХ в наша полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.

15. Разполагаме с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата /за заявител по Схема „Училищно мляко”/.

16. Разполагаме с договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ е посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин, който представяме /за заявител по Схема „Училищен плод”/.

17. Разполагаме с договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата – заявители по Схема „Училищно мляко”/.

18. Предоставяме копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема /за заявител по Схема „Училищно мляко”/.

19. Предоставяме писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявител по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата – заявител по Схема „Училищно мляко”/.

20. Предоставяме мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал.5 от Наредбата /за заявител по Схема „Училищно мляко”/.

21. Разполагаме със сертификати по стандартите ISO и/или FSSC, както следва: ......................................................................................................................................................, както и прилагаме същите /посочват се и се прилагат сертификати: Стандарт за качество ISO 9001:2015– Система за управление на качеството със Стандарт ISO 22 000:2005 – Система за управление безопасността на продукта или Стандарт ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт FSSC 22 000 – Система за управление безопасността на продукта, за обхват на сертификацията – проготвяне и/или доставка и/или продажба на храни, ако заявителят има такива и желае да се ползва от това преимущество/.

22. Имаме опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко”, както следва: ........................................................................................................ /посочва се опитът – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки по схемите/, както и прилагаме доказателства за удостоверяване на опита /ако заявителят има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество/.

Прилагам доказателства, удостоверяващи изпълнението на поставените изисквания и наличието на съответните преимущества.

Приложения:

1. Удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обект/и за производство и/или търговия с храни:………………………...............................................;

2. Удостоверения, издадени от ОДБХ, за регистрация на транспортно средство: .....................................................................................................................................................;

5. Договор или предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани /за заявител по Схема „Училищен плод”/;

6. Договор или предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата – заявител по Схема „Училищно мляко”/;

7. Копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема /за заявител по Схема „Училищно мляко”/:.................................................................................................................;

8. Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявител по чл.13, ал. 1, т. 3 от Наредбата – заявител по Схема „Училищно мляко”/;

9. Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал.5 от Наредбата /за заявител по Схема „Училищно мляко”/;

10. Сертификати по стандартите ISO, както следва: ......................................................................................................................................................, /посочват се и се прилагат сертификати: Стандарт за качество ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт ISO 22 000:2005 – Система за управление безопасността на продукта;

11. Доказателства за удостоверяване на опита в прилагането на схеми „Училищен плод”/„Училищно мляко”:........................................................................ /доказването на опита може да става с всякакви документи, вкл. разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор, референции за добро изпълнение и/или други документи, издадени от съответните учебни заведения и други, ако заявителят има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество/;

12. Други документи: ………………………………………………………………...

 

 

 

 

  • ……... 2019 г. С уважение: ……............……………….

/подпис и печат/

 

………………………………..…..

/трите имена/

 

…………………………………….

/длъжност

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

кампанията се провежда вече дванадедесета година,като всяка година се избира град-столица на акцията. За 2019 година е избран град Хасково и по точно Детско отделение в ,,МБАЛ - Хасково, което се нуждае от закупуване на медицинска апаратура и други консумативи.

Пунк за събиране на средствата ще има в двете сгради на ДГ № 19 ,,Щурче,, гр.Хасково.

Надсловът ,,Деца помагат на деца,, е същината на акцията - стотинките идват от децата, дарени от техните родители - за децата. Този малък жест на доброта, проявен в ранна детска възраст е малката крачка по пътя, който извървява Вашето дете към формирането на добър,емоционално интелигентен и сензитивен възрастен. Кампанията стартира през 2008 г. Всяка година средствата се увеличават, като през миналата година са достигнали 67876,09 лева. С тях бе закупена апратура за клиниката по неонатология към УМБАЛ,,Проф.д-р Стоян Киркович,, в Стара Загора и за клиниката по Детска хирургия.

 

 

 

 

 

 

Проект ,,Равни в старта,, - спортен празник

16 деца и техните родители от ПГ групи с ръководители по проект,,Равни старта,,

ст.учител Мария Назърова и учител Анелия Черкезова се забавляваха на спортен  празник

проведен в зала,,Спартак,, на 03.04.2019 година. Влагайки много хъс и емоция децата 

представиха достойно отбора си и детското заведение. Допълнителна удовлетвореност получиха

в края на състезанието, като вскяко дете получи медал и отборна купа връчени от зам.кметът 

Велин Балкански.

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019 -  2020 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 01.03. 2019 до 31.05.2019 се подават заявления за прием на деца в детската градина

за новата учебна година.

Съгласно чл.10,ал.2 от Наредба за записване,отписване и преместване на деца в общинските 

детски градини ив подготвителните групи на общинските училища в Община Хасково,приемът на деца 

за учебната 2019-2020 година в ДГ № 19 ,,Щурче,град Хасково,е обявен от 03.06.2019 на списъци 

при домакините и мед.сестри по сгради.Записването и потвърждението от родителите е до 28.06.2019

в канцелариите при касиер-домакините ,в сграда за която е кандидатствало детето.

 

ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.8 ал.1 от Наредба за записване ,отписване и преместване на деца в общински детски 

градини ив подготвителните групи на общинските училища в община Хасково

 

относно: Определяне на брой свободни места за записване в ДГ № 19 ,,Щурче,, за учебната 2019-2020 година

възрастови групи свободни места - брой

сграда център на ул.Пролетарска № 5

яслена група А ,,Звездичка,,

първа група А ,,Зайчета,,

 

18 деца

25 деца

сграда филиал Усмивка  на ул.Стефан Стамболов 7   

яслена Б Бонбони

 

първа Б група ,,Пчелички,, 

18 деца

 

25деца

 

В Подготвителна 6г Б ,сграда ,,Усмивка,, има свободни 4 места и в Подготвителна А сграда ,,Пролетарска,, 3 места.

 

Заповядайте при нас! Екипите и в двете сгради ще оправдаят Вашите очаквания,защото най- гомямата ценност за нас това са децата ни!

 

С уважение,

Христина Петкова

Директор на ДГ № 19 ,,Щурче,,

 

 

ДЕНЯТ НА МАМА!

Децата от първа А група ,,Жабчета ,, с учители Ванчева и Гогова

на 07.март от 17.0 0часа канят всички родители на открита ситуация,, Картичка за мама,,

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Днес 28 февруари Баба Марта подрани и донесе на децата от ДГ ,,Щурче,,

мартенички с пожелание за здраве и дълголетие. С песни ,танци ,стихчета

и ритуално прескачане на огъня децата от всички групи зарадваха и развеселиха добрата старица с иначе капризен нрав.

Подготвителните групи от групи ,,Мечо Пух и ,,Мики Маус ,, заедно със своите учители се включиха в съвместната инициатива на 

Младежки център град Хасково - ,,Украса на мартенско дърво,, Червено -белите предвестници на пролеттта  грейнаха и върху дървета, и храсти в двора на детската градина.

 

 

3 март 2019 в ДГ "Щурче"

Час по родолюбие в ПГ б сграда "Усмивка"

https://www.youtube.com/watch?v=KBg4qeBj1Wc

 

ЧЕСТИТ  ТРЕТИ МАРТ - 141 ГОДИНИ ОТ ОСБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО!

Деца и учители от: 

ПГ група ,,Зайчета ,, с учители Мария Назърова и Ангелина Лекова и

ПГ група ,,Пчелички,, с учители Весела Янкова и Петя Недялкова

поканика на 27 и 28 февруари всички други групи ,родители от училещното настоятелство и Общественият съвет на 

празничен час по родолюбие,където звучаха най-българскита стихотворения ,малките мажоретки към ДГ 19 с ръководител Елена Попова танцуваха във ритъма на песните от Възраждането -и най-вече с гордост всички заедно декламираха ,,Аз съм българче,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Детска Градина № 19 ,,Щурче,, ще работи на датите 27.12.2018, 28,12.2018 и 31.12.2018 година на сборни групи,

които ще бъдат ситуирани в сграда ,,Усмивка,, на ул.,,Стефан Стамболов,,.Децата от сграда център могат да 

посещават сборните групи в сграда филиал.

Екипът на ДГ № 19,,Щурче,, Ви поздравява с предстоящите светли празници , и Ви пожелава здраве, семейна топлина и сбъднати мечти!

Благодарим Ви , за доверието и разбирането !