Детска градина №19 „Щурче“

Решения

14 окт 2019

Детска градина № 19 ,, Щурче ,, - гр.Хасково

ЗАПОВЕД
212 /30.05.2019г.

 

На основание чл. 13г, ал.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 208 / 23.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

  1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в Детска градина № 19 „ Щурче“, за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – ЗП ,,ДЕЙЗИ СТИЛ 88,,ЕООД,с максимален брой доставки за всяка учебна година: 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД   Хасково, с максимален брой доставки за всяка учебна година: 50 бр.;

 

2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на детското заведение.

 

  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Христинка Петкова

Директор на ДГ№ 19 ,,Щурче,,