Детска градина №19 „Щурче“

Училищно настоятелство

4 апр 2017

Настоятелството е изборен орган на обществеността за подпомагане образователната дейност на Детската градина. То е независимо доброволно сдружение на родителите от Детската градина и функционира като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Настоятелството организира дейността си при условия и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните разпоредби  на ЗПУО.

В устава на Настоятелство „ Щурче“ при ДГ № 19 са посочени общественополезните дейности регламентирани съгласно чл. 309 от ЗПУО.

С РЕШЕНИЕ № 15/13.02.2015 г. на Хасковски Окръжен Съд е учредено Настоятелство „ Щурче“. 

На заседание на Настоятелството с протокол 1 от 2023 година са избрани следните членове:

Председател: Антония Иванова Тонева;

Зам. председател: Ива Пламенова Пашинова;

Секретар: Катя Петрова Панайотова

Членове: Недялка Красимирова Даскалова;

                Айсер Тасим Мюмюн;

 

Резерви: Мария Спасова Стайкова;

                 Живка Живкова Ванчева

Прикачени файлове