Детска градина №19 „Щурче“

Проекти и НП

26 яну 2023

В Детска градина №19 "Шурче" се работи по следните програми и проекти през Учебна 2022-2023 година:

1. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съвместна среща между родители , психолози и медиатори по проект АПСПО

 

2. Проект: “Успяваме заедно”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“- Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01

Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Обща стойност:1 199 895.92 лева, от които 1 019 911.54 лв. европейско финансиране и 179 984.38 лв. национално съфинансиране.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- Договор№ BG05M9OP001-2.056-0014-2014BG05M2OP001-C01

Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване

Обща стойност:389 964.46 лева, от които 331 469.79 лв. европейско финансиране и 58 494.67 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: Община Хасково

Срок: м.01.10.2021 година  до 31.10.2023 година

Разяснителна среща с родителите по проект "Успяваме заедно"

 

3. Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.