Детска градина №19 „Щурче“

Проект "Успяваме заедно"

26 яну 2023

Проект "Успяваме заедно"

Срок: 01.10.2021 година до 31.10.2023 година
 

Среща - дискусия с родителите по проект "Успяваме заедно"

Снимки от срещата-дискусия с родителите по проект "Успяваме заедно"

 

Проектното предложение има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива
социално- икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на
Община Хасково, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на
бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.
Нашата концепция се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимно-допълващи
се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата
и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален
подход, съобразен с потребностите и желанията на целевите групи.

Цели:

-насърчаването на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи;

-повишаване на квалификацията и подобряване на пригодността за заетост;

-подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните общности;

-повишаване на качествотото на живот и социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания;

-преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност;

-намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици от уязвимите групи;

-подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи;

-подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост.

Дейности по ОП НОИР
 1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език
не е майчин - над 320 деца от етническите малцинствени групи  да бъдат включени в мерки
за образователна  интеграция чрез допълнителни занимания по български език.
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите
малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за 
успешно завършване на средно образование - включени в допълнтелни занимания най-малко 1 020 ученика
3. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства
- осигурен достъп до психологическо подпомагане за 1 200 деца и ученици.
Индивидуална работа с най-малко 100 ученици от ромски произход.
4. Подобряване на образователната среда в шест училища и две детски градини -
в резултат на изпълнение на дейността ще бъде осигурена по-добра образователна
среда в 6 училища и 2 детски градини в Община Хасково,
в които се обучават общо 1 207 деца и ученици.
5. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с
родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище
- ще бъде организирано и проведено "Училище за родители" за 260 родители на
деца и ученици от силно уязвимите групи.

Ще бъдат проведени 16 публични дискусии с родители в 8 училища и детски градини,

в които ще вземат участие най-малко 800 души.

 

Прикачени файлове