Детска градина №19 „Щурче“

Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище по ПРОЕКТ ,,УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО,,

24 ное 2022

Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище по ПРОЕКТ ,,УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО,,

 

По процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Деца и учители от първа, втора, трета и четвърта възрастова група са включени в допълнителни дейности свързани с усвояване на български език, практическа работа с родителите както и повишаване на тяхната образователна и възпитателна компетентност.

Една от инициативите по проект ,, Успяваме заедно,, дискусия с родителите на тема ,,Превенция на детската агресия,, се проведе на 22 ноември в сграда Пролетарска на детската градина. Пред повече от 50 родители на деца от уязвими групи под ръководството на ВЪНШЕН МОДЕРАТОР директорът Христинка Петкова и старши учителите Анелия Черкезова и Росица Донкова представиха презентация, видео урок и практически игри упражнения. Родителите  с интерес се включиха в дискусията и единодушно решиха, че най- правилният начин за превенция на детската агресия е взаимодействието между образователна институция и семейството, основано на базата на партньорство и взаимопомощ.