Детска градина №19 „Щурче“

Съвместна среща между родители , психолози и медиатори по проект АПСПО

24 окт 2022

НАЦИОНАЛНА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ

КЪМ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ В ТОЛЕРАНТНОСТ ПО ПРОЕКТ

„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

На 10 октомври в Дома на учителя град Хасково Детска Градина № 19 ,, Щурче,, беще домакин на съвместна среща между родители ,психолози и медиатори по проект АПКПО.

.Въведение в разяснителната кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност и излъчване на интерактивен образователен филм направи психолог от ЦОИДУЕМ .Присъстващите над 42 родители на деца от уязвими групи ,вкючени  в проект АПСПО с интерес слушаха и участваха в обсъждането на наболели актуални теми свързани с интеграцията на децата от малцинствен произход в образователната система и ролята на семейството за тяхната социализация и адаптация.

 Интерактивните  упражнения за повишаване на чувствителността към дискриминационните прояви, решаване на казуси по теми от епизодите  приковаха родителският интерес към темата и всички участници единодушно стигнаха до решението за важността от осигуряване на предучилищно образование на всички деца и взаимодействие между детката градина и семейство  на ниво партньорски взаимоотношения.

Родителите бяха поздравени с изпълнения на деца от група ,, Палечка,, като  им беще осигурен и кетъринг .

 

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: