Детска градина №19 „Щурче“

Съвместната работа между детска градина и семейство по мини проекти ,,Работилница с идеи- Седмици на подадена ръка

23 апр 2024

Съвместната работа между детска градина и семейство по мини проекти

,,Работилница с идеи- Седмици на подадена ръка,, продължава и тази година.

Основните цели и задачи са насочени към

  • приспособяване на ДГ№ 19,,Щурче,, към постоянно изменящата се среда и ориентация към постигане качество на образователния процес, в тясното партниране и сътрудничество с родителската общност..
  • Интегриране на ресурсите за постигане повишаване качеството на образование и възпитание в предучилищната институция в условията на междуетническа образователна среда.
  • Повишаване доверието на родителите и тяхното удовлетворение от възпитателно образователния процес.
  • Повишаване на квалификацията на служителите за работа в междуетническа среда и формиране на интеркултурна компетентност.

Мини проект ,, Празници на народите ,, реализираха учителите и децата от Трета А група Слънчица - сграда Пролетарска.Теоретичното запознаване на децата с фолклора ,традициите и обичаите на различните етнически общности в България и в частност град Хасково продължи цяла година.През този период децата слушаха, драматизираха и разглеждаха български ,ромски и турски приказки, легенди и традиционни фолклорни обичаи.Издирваха и специфични за бита пособия ,носии ,предмети от бита.

Практическата и заключителна част на проект ,,Празници на народите,, се реализира на 23 април в богато украсената и превърната като сцена занималня на група Слънчица.

Децата и учителите представиха наричания ,драматизации ,песни и танци за три празника обединени в едно :

Гергьовден - най-големият пролетен празник на българите наред с Великден, който бележи началото на лятото и новата стопанска година

Едерлези - Ромите припознават Свети Георги като техен светец, защото на всяка икона той е изографисан с боси крака. Признателни са на светията, защото вярват, че заедно с Банго Васил, той ги е спасил от изчезване.

Хъдърлез. Сред мюсюлманите в България Гергьовден се почита под името Хъдърлез. Според ислямските легенди праведникът Хазър е почитан като свръхестествен пазител от зли духове от пожари и кражби. Поради името му, което означава „зелен“ или „зеленеещ“ той се смята за олицетворение на живота, растенията и плодоносните дъждове – появата му кара земята да се затопли, а нивите и горите да разцъфтят и раззеленеят

Родители ,учители и деца бяха обединени и еднакви в различието от едно – любовта към децата и почитане на традициите .

 

 

Празник в трета А група "Слънчица"