Детска градина №19 „Щурче“

Трета А група "Слънчица"

16 мар 2017

Трета А  "Слънчица"

Ст. учител: Росица Донкова

Учител :  Антония Тодорова

Помощник -възпитател:  Диана Стоянова

 

 

Мини проект "Еднакви в различието" - празник "Едерлез"

 

Мини проект "Еднакви в различието" - група "Слънчица"

 

Децата от 3 А група "Слънчица" изработиха мартенички

 

"Есенна забава" трета А група "Слънчица"

 

Работилничка за мама 2023 група "Слънчица"

 

 

Група "Слънчица" апликира планетата Земя - 22 април 2023 г.

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Мили родители ,за вас сме качили няколко презентации и очакваме вашите отзиви за тези прекрасни деца.

Ст.учител Р.Донкова 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, от този  линк на издателство "Изкуства" за работа в Четвърта група, можете да ползвате  книжката:  Познавателна книжка 3 https://izkustva.bg/itidg4/index.php?p=2 

Електронна платформа на Изкуства

 Умоляваме тези от вас, които желаят децата да работят и с оригиналната книжка / хартиен вариант/,

  да се свържат с нас, за да уточним начините на предоставяне на необходимите материали.

Музика - Великден

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=7&ref=0

Музика - Пролетна закачка

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785

02.04.2021г. (петък )

Математика:Тема:,,Месеците на годината "

1.Разпознава и назовава месеците на годината.

2.Познава месеците на годината.

3.Подрежда месеците на годината към всеки сезон ,като използва модел на календар.

 

Констроиране и технологии:Тема:,,Риби"

1.Умее да подбира и използва хартия и други материали в зависимост от свойствата им .

2.При използването на моделиа прилага рязане,

3.Включва модела в игрова дейност.

 

 

01.04.2021г.(четвъртък)

Математика: Тема;,,Геометрични фигури "

1.Разпознава и назовава ,кръг,квадрат,триъгълник,правоъгълник.

2.Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

3.Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

 

Околен свят:Тема:,,Природа и здраве"

1.Назовава поне едно условие за живот и развитие на растения - билки.

2.Разбира и обяснява ползата от билките за здравето на човека.

3.Има представа от многообразието на растителните видове.

 

БЕЛ:Тема:,,Трите хубави думички"от Таня Касабова

1.Възпр.произв.от худ.лит.

2.Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.

3.Илюстрира съдържанието и героите от лит.произв.

Музика - Оби4ам да пея - изпълнява познати песни

"Пролетна зака4ка "

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=7&ref=0

"Великден"https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=7&ref=0

 

 

 

31.03.2021г.(сряда)

БЕЛ :Тема:,,Чисто носи, сладко яде "българска народна приказка.

1.Везприема произведение от худ.лит.

2.Опр.по илюстрации последователноста в сюжета на лит.произв.

3.Изразява отношението си към лит.произв.и към постъпките на героите от него.

4.Преразказва приказката.

Познавателна книжка 3,с.27

 

Физическа култура : Тема:,,Решаване на конфликт по мирен път "

1.Владее набор от ПИ за толерантно изразяване и общуване.

2.Сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план ,спортменски дух в ПИ ,,Без обвинение "

3.Сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план за сплотяване на групата,,Взаимни аплодисменти ", ,,Кътче за диалог"

 

 

30.03.2021г.(вторник )

Математика : Тема: Редица на числата "

1.Брои до 10 в прав и обратен ред.

2.Определя броя на обектите до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

3.Подрежда редицата на числата до 10.

Познавателна книжка 3,с.28

 

Констроиране и технологии : Тема : ,,Риби "

1.Умее да подбира и използва хартия и други материали в зависимост от свойствата им.

2. При изработването на модела прилага рязане, няколкократно последователно прегъване на хартия, преплитане, оцветяване, залепване.

 

Изобразително изкуство :Тема:,,Забавни яйчица "

1.Включва се по активно в дейност по художествено констроиране на различни образи под въздействието на празнични очаквания и прейивявания.

2.Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване според характера на изобразителните задачи.

 

 

 

 

29.03.2021г.(понеделник)

Околен свят : Тема : ,,Прелетни птици "

1.Има представа за поведението на прелетните птици.

2.Разбира и описва природо защитни инициативи за опазване на птиците. (с.30.)

БЕЛ: Тема :,, Пролет е ....."

1.Съставя въпросителни изречения .

2.Разказва кратка случка с помоща на учителя ,по зададени опорни въпроси. ( Познавателна книжка 3 , с. 26 )

Изобразително изкуство : Тема : ,,Кой събуди пролетта"

1.Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби  на изобразителното изкуство с изображения на слънце - в живописта ,илюстрации,текстил,дърворезба и др.

2.Затвърдява уменията си за пресъздаване на образ с разнообразни материали и техники .

3.Развива асоциативно мислене и репродуктивно въображение.

 

Физическа култура : ,,Скачане на дължина със засилване "

1.Скача на дължина със засилване за постижение.

2.Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване на техниката на естествените движения ,в ПИ,,Дама".

3.Координира движенията между ръцете и краката при скачане и прескачане в подвижни игри,,Зайчета и ловец "-вариант със скачане и ,,Всеки в своя кръг".

 

 

 

26.03.2021г. петък

I-Математика

Тема:Височина, дължина, ширина

• Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

• Измерва един и същи обект с различна условна мярка и разбира, че резултатът зависимерната единица и може да има различно количествено изразяване. 

II-Конструиране и технологии

Тема:,,Насекоми "

• Умее да подбира и използва хартия и други материали в зависимост от свойствата им.

• При изработването на модела прилага рязане, няколкократно последователно прегъване на хартия, преплитане, оцветяване, залепване.

III-Физическа култура

Тема:Правила, нарушения, съдийски жестове

 • Участва в игри и състезания с поставени задачи за недопускане на нарушения в спортно-подготвителни игри.

• Участва в игри и състезания с поставени задачи за спазване на съдийски жестове.

• Владее набор от спортно-подготвителни игри с ловене и подаване „Подай и улови“ с един и двама пречещи играчи.

 

25.03.2021-четвъртък

I.Математика

Тема:Височина, дължина, ширина

 • Сравнява обекти по техни признаци – дължина, височина и ширина.

• Намира мястото на обект според размера му.

• Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа).

Познавателна книжка 3, с. 23

II.Околен свят

Тема:Животински семейства

 • Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк.

• Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на животните.

Познавателна книжка 3, с. 25

III.БЕЛ

Тема:„Бременските музиканти“ от Братя Грим

 • Възприема произведение от художествената литература.

• Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.

• Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.

 

24.03.2021 г.-сряда

I.БЕЛ -

Тема -Игри със звукове, думи и изречения.

1.Конструира прости и сложни изречения по нагледна и словесна основа.

2.Определя звука в началото и в края на думата.

Познавателна книжка-3. стр.21

 

II.Физическа култура -

Тема -Игрови стратегии

1.Владее набор от посвижни игри за зрителна координация и ориентиране в пространството "Босоногото столче", Сляпа баба в кръг".

2.Владее набор от подвижни игри за внимание и ориентиране в пространството- "Къде си- тук съм", "Котки и козлета".

 

23.03.2021 г. вторник

 

I.Математика -

Тема : ,,Денонощие "

1. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед,вечер, нощ.

2.Използва понятията " по-рано", "по-късно", "преди:, "след:

3.Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето .

4.Ориентира се в двумерно пространство по план.

Познавателна книжка 3,с.22

 

II.Констроиране и технология -

Тема : ,,Пеперуди "

1.Самостоятелно подбира, комбинира и използва хартия,текстил и други материали в зависимост от свойствата им.

2..При израборването на модел приляга рязане, намачкване, късане, оцветяване , залепване.

3. Включва модела в игрова дейности.

III.Изобразително изкуство -

Тема : ,,Пролетно жужене "

1.Разглежда  и описва произведения на изобразителното изкуство.

2.Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване с различни материали.

3.Формира обща представа за ролята на цветовете като изразно средство в произведенията на изобразителното изкуство и детски рисунки .

Познавателна книжка 3.стр.32

 

22,03,2021 г.- понеделник

I.Околен свят.

ТЕМА:Опазваме природата.

1.Обяснява прородозащитна дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

2.Описва природозащитни инициативи на децата и възрастни.

Познавателна книжка 3.стр.24

 

II.БЕЛ.

Тема -Малките природолюбители

1.Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

2. Демонстрира начални графични умения.

Познавателна книзка 3.стр.20

 

III.Изобразително изкуство

Тема -Пролетно жужене

1. Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство.

2. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване с различни материали.

3. Формира обща представа за ролята на цветовете като изразно средство в произведенията на изобразителното изкуство и детските рисунки.

 

IV. Физическа култура.

Тема-Ходене, бягане, хвърляне

1. Бяга за постижение.

2. Изпълнява хвърляне с две ръце от гърди и отгоре в повдигната хоризонтална цел.

3. Владее набор от щафетни игри – „Насрещна щафета“.

 

21.12.2020 г.(понеделник)

I.Околен свят.ТЕМА:"Моят роден край"

1.Има  представи за обекти и забележителности в рпдното място.

2.Запознаване с някои традиции в родното място.

3.Ориентира се се в различието между" гражданин на Република България" и "жител на..."

Познавателна книжка 2, стр.16

 

II.БЕЛ. Тема"Червената шапчица" от Шарл Перо.

1.Възприема произведение от художестшената литература.

2.Описва литературни герои според основни моменти ш произведението

3.Преразказва приказка, като импровизира реплики.

Познашателна книжка номер 2.стр.12

III.Изобразително изкуство .Тема "Зимен пейзаж"

1.Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

2. Планира последователността на действия и използването на различни материали

и техники при изпълнение на изобразителни задачи в група

3.Изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми.

Познавателна книжка-2, стр.24.

IV. Физическа култура. Тема-Хвърляне в повдигната хоризонтална цел

1.Хвърля гумена топка с две ръце по начин отгоре в повдигната хоризонтална цел.

2.Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения бягане, лазане ,провиране.

3.Сравнява се и самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план по показател за точност и прецизност.

 

18.12.2020г.(петък)

I.Математика - Тема : ..Подреждам по брой и по вид "

1.Разпознава признаци за групиране на обекти( форма,цвят,брой,вид ).

2.Образува подгрупи от образувани групи.

3.Определя принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група .

Да се използват ,цифри и жетони.

II.Констроиране и технологии - Тема :,,Еднакви и различни "

1.Проявява толерантност към деца и възрастни с различия .

2.Изразява своето право на избор и инициатива сред другите .

Познавателна книжка 2,с.39 

III.Физическа култура - Тема :,,Правила, нарушения ,сидийски жестове "

1.Участва в игри с поставени задачи,насочени към формиране на двигателен опит в спортно подготвителните игри,,Капитанска топка "

с елементи от фудбола.

2.Проявява стремеж към постижения и себе доказване ,

коопериране и взаимодействие в подвижни игри ,,Взаимни аплодисменти".

 

17.12.2020г.(четвъртък)

I.Mатематика - Тема : ,,Редица на числата ''

1.Подрежда редицата на числата до 9.

2.Разбира ,че всяко следващо число е по-голямо от предишното с 1.

3.Разбира количественото и редно значение на числата до 9 и познава цифрите им.

4.Открива мястото на предмет в серия.Брои до 9 в прав и обратен ред.

Познавателна книжка 2,с.7

II.Околен свят -Тема : ,,Улично движение "

1.Познава и спазва правилата за движение по улиците.

2.Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила ,

когато е на улицата и в превозно средство.

Познавателна книжка 2,с.9

III.БЕЛ - Тема : ,,Сурвакарчета "от Ангелина Жекова

1.Възприема произведение от художествената литература.

2.Изразява отношението си към лутературно произведение и към героите от него .

 

 

16.12.2020г.(сряда)

I.БЕЛ - Тема ,,Възприемане на литературно произведение"

1.Възприема произведение от худоцествената литература .

2.Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.

3.Описва литературни герои според основните моменти в произведението.

4.Преразказва приказка по дадени опори.

Познавателна книжка 2,с.5

II.Физическа култура - Тема ,,Взаимодействие и противодействие"

1.Сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план в подвицни игри,,Наведиме ако можеш", ,,Стани.ако моцеш '

2.Познава и спазва духа на ,,честната игра "  в подвижни игри ,,Теглене не въже ".

3.Владее набор от подвижни игри за формиране на лидерски умения и да води другите ,,Каране на кола ".

 

15.12.2020г.(вторник)

I.Математика - Тема : ,,Числото девед и неговата цифра 9 "

1.Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 9.Образува предметни групи от 9 предмета .

2.Разпознава и назовава цифрата на числото 9 .

3.Определя броя на обектите в група и ги свързва със съответната цифра .

4.Разбира и използва редното значение на числото 9 -девети.Определя реда на обект в редицата до десет обекта .

Познавателна книжка 2,с.6

II.Констроиране и технология - Тема : ,,Къщичка за птици "

1.Предлага, представя и обяснява идеята за изработване на модел.

2.Реце и сгъва самостоятелно ,като използва шаблон.

III.Изобразително изкуство - Тема : ,,Елхови украшения "

1.Затвърдява знанията и възможностите си за използване на разнообразни материали и техники за постигане на по-голяма изразителност

и празничност на художествените конструкции.

2.Използва безопасно разнообразни материали и техники за художествено констроиране.

3.Участва активно , с радост и интерес в създаването на нови конструкции с усет за мярка и вкус .

Включване на децата в оформяне на празнична украса със самостоятелно изработени елхови и коледни украшения - онлайн
.

14.12.2020г.(понеделник)

I.Околен свят - Тема : ,,Бъдни вечер "

1.Свързва традиционите ритуали със съответния празник .

2.Спазва основни елементи от протокола на поведение при фолклорен празник -Бъдни вечер.

3.Има позитивно отношение към празниците в семейството,като средство за съхранение на духовната връзка между поколенията .

Познавателна книжка 2,с.8

II.БЕЛ - Тема ..Преди Коледа "

1.Разбира и взема участие в разговор ,свързан с познати теми .

2.Констроира сложни изречения по нагледна основа .

3.Проявява култура на речево общуване ,като изслушва събеседника.

4.Демонстрира начални графични умения .

Познавателна книжка 1,с.80

III.Изобразително изкуство - Тема : ,,За коледните и новогодишни празници "

1.Разширява познанията си за националните цености и традиции,свързани с коледните и новогодишни празници.

2.Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености ,като използва различни пластични материали .

3.Прилага и усаваршенства умения за моделиране и декориране чрез разточване ,вдлъбване ,налепване,гравиране и др.

Познавателна книжка 2,с.11

IV.Физическа култура - Тема ,,Лазене,катерене,вис "

1,Придвижва се чрез лазене от свита стояща опора странично и в кръг,лазене в колянна опора и лазене в колянно-лакътна опора.

2.Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения ,ходене,катерене в подвижни игри ,,Мечка и пчела ",

,,Лъв и маймунки ".

3.Изпълнява вис - обръщане в тилен лег и повдигане на краката .

 

11.12.2020г.(петък)

I.Математика - Тема : ,,Числата до 8 "

1.Брои до 8 в прав и обратен ред , отброява предмети до 8 .

2.Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях .

3.Сравнява броя на обектите ( до 8 ) в две множества .

II.Констроиране и технологии - Тема : ,,Сандвичи "

1.Спазва правила за хигиена и култура на хранене.

2.Спазва правила за култура на сервиране.

III.Физическа култура - Тема : ,,Зимна олимпиада "

1.Посочва примери за видове зимни спортове .

2.Проявява стремеж към постижения и себедоказване.

3.Познава и спазва духа на ,, честната игра ".

 

10.12.2020г.(четвъртък)

I.Математика- Тема: ,,По-висок,по-нисък "

1.Измерва височината чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация .

2.Сравнява предмети по височина .

3,Нарежда предмети по височина в практически ситуации.

4.Намира мястото на пропуснатият обект в сериационна редица.

II.Околен свят - Тема : ,,Чисто и безопасно "

1.Обяснява природозащитни дейности на хора и грижи за чиста природна среда .

2.Има представа от наччините за разделно събиране на отпадъци.

3.Умее да поддържа чистота в близката среда и разбира нейното значение.

Познавателна книжка 1,ст.85

III.БЕЛ - Тема :,,Приказки за Дядо Коледа "

1.Възприема произведение от худ.литература.

2.Изразява отношението си към литературно произведение и към героите от него.

3.Изпълнява изразително художествен текст.

Приказка по ваш избор .

09.12.2020г.(сряда )

I.БЕЛ -  Тема :,,Любима зимна приказка"

1.Възприема произведение от худ. литература.

2. Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.

3.Описва литературни герои според основните моменти в произведението.

 Приказка по ваш избор,

II.Физическа култура -  Тема : ,,Игрово изразяване "

1.Сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план ,,Фигури ", ,,Колко са пръстите "

2.Владее набор от подвижни игри.

3.Владее набор от народни подвижни игри .

 

08.12.2020г.(Вторник)

I.Математика-Повече, по-малко, поравно.

1.Установава количествено равенство, неравенство в две групи от предмети.

2. Използва изразите "по-малко", "повече", "поравно".

3.Сравнява две групи от обекти чрез съпоставяне на предметите им.

4.Брои до 8.

Приложение:Познавателна книжка 1, стр.82

II.Конструиране и технологии-"Подреждам и сервирам".

1.Има знания за предварителна подготовка на масата(подреждане на прибори)

2.Спазва правила за култура на сервиране и хранене.

Приложение:Познавателна книжка 1, с.86

III.Изобразително изкуство "Поздравителна картичка"

1.Познава и използва безопасно разнообразни материали и техники за рисуване и апликиране.Самостоятелно определя изразните средсрва.

2.Проявява усет за ритъм, цвят и композиция.

3.Изпитва задоволство от възможността да поздрави свои близки със самостоятелно направена картина.

 

07.12.2020г. (понеделник )

I.Околен свят : Тема ,,Зимни игри "

1.Обяснява предназначението на игрови средства и съоръжения за игри в снега .

2.Развива базови умения за общуване в процеса на игрова дейност в мултикултурна среда .

Познавателна книжка 1,с.84 

II.|БЕЛ : Тема ,,Писмо до Дядо Коледа "

1.Разбира и взема участие в разговори , свързани с познати теми.

2. Възприема информация за епистоларно изкуство като вид неговорна комуникация .

3.Описва подробно даден предмет (коледен подарък ) , като използва определения .

Познавателна книжка 1, с.80

III.Изобразително изкуство ; Тема - ,, Моята картина "

1.Избира конкретна тема и я изобразява в рисунка .

2.Поставя подходящо заглавие .

IV. Физическа култура : Тема - ,,Маршируване "

1.Назовава (терминува ) строеви упражнения .

2.Спазва точни устни строеви команди .

3. Придвижва се чрез маршируване в равноделен музикален размер .

 

04.12.2020г. (петък )

I.Математика - Тема ,,Денонощие "

1.Разпознава и назовава частите на деня -сутрин,обед,вечер .

2.Разбира значението на ,,преди обед " и ,,цледобед "

3.Разбира редуването на три денонощия , като използва ,,вчера ,днес и утре ".

Природен календар . Дидактична игра ,,Кога се случва това "

II.Констроиране и технологии - Тема ,,Подреждаме и украсяваме заедно "

1.Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

2.Изслушва другите и избира едно от няколко възможни рещения

III.Физическа култура : Тема ,, Двигателни качества " 

1.Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателните качества за бързина ,сила и скокова издражливост.

 2.Изпълнява физически упражнения за развитие на гъвкавост по двойки с взаимопомощ.

 3.Изпълнява физически упражнения за развитие на ловкост .

 

03.12.2020г.(четвъртък )

I.Математика - Тема ,,Броя до 8 "

1. Подрежда редицата на числата до 8 .

 2. Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от  предишното с 1 .

 3.Изобразява количество по зададена цифра .

||.Околен свят - Тема ,,Чудеса в природата " 

1. Познава и описва типични признаци на времето - слана ,роса,мъгла,скреж .

2. Показва в природен календар метереологично време и сравнява промените в сезона .

    Познавателна книжка 1,с.76. Природен календар.

 |||. БЕЛ - Тема ,,Снежен мързелан "от Лиана Даскалова 

 1. Възприема произведение от худ.литература .

 2. Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него .

 3.Изпълнява изразително художествен текст .

 

02.12.2020г.(сряда )

I.БЕЛ   - Тема ,,Бяла зима "

1.Конструира сложно изречение по нагледна и словесна основа .

2. Съставя устно кратък описателен текст .

3. Възприема гатанки .

II.Физическа култура   - Тема ,,Игрово изразяване "

1.Владее набор от подвижни игри с насочено въздействие за запазване на равновесие с придвижване по възглавнички .

2.Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност ,,Подаване на топка между двама ".

3.Владее набор от музикално -двигателни игри ,,Танцът на пингвините ".

 

01.12.2020г.(вторник )

I. „ Математика "  -  Тема : ,,Числото осем и неговата цифра "

1.Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 8.

2.Образува предметни групи от 8 предмета.

3.Разпознава и назовава цифрата на числото 8 ..

II. “Конструиране и технологии " - Тема ,,Коледна украса "

1.Умее да работи творчески с хартия и естетично да оформя изделия .

2.Изграждане на увереност в собствените възможности на детето .

|||.,,Изобразително изкуство " - Тема  ,,За да сме бодри и здрави "

1.Избира конкретна тема и я изобразиява при рисуване , апликиране и моделиране .

2.Възприема и възпроизвежда знак - фигура .

3.Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства .

Прикачени файлове