Детска градина №19 „Щурче“

За нас

16 мар 2017

В детска градина "Щурче"                                                  

всеки идва с радост и весело сърце .

Като щурчетата в тревата 

растат тук децата -

щури,игриви,скокливи,

но и много работливи.

Цял ден играят и се смеят,

учат и весело си пеят .

Хубаво е тук при нас !

Заповядайте и вие в този час !    

 

 

ИСТОРИЯ

 

ЦДГ № 9 започва работа с деца през 1965 г. ,а ОДЗ № 19 през 1978 г. .

От  01.04. 2014 г. с Решение № 0580 от 28.02. 2014 г. на Общински съвет Хасково ЦДГ № 9" Усмивка " и

ОДЗ №19 " Щурче " се обединяват в ОДЗ № 19 " Щурче " .

От 01.08. 2016 г. съгласно ЗПУО и Заповед № 936 / 01.08.2016 г. на Кмета на Община Хасково, детското заведение е преименувано в ДГ № 19 " Щурче ".

Децата са обхванати общо в 10 групи : 

-  8 групи за деца  от 3 до 7 години

-  2  яслени  групи за деца от 07.м. до 3 г.,

- една в сграда център на ул. ,,Пролетрска" № 5 и

една в сграда филиал ,,Усмивка,, на бул. ,,Стефан Стамболов" № 7

В момента е приключил процеса по цялостно реновиране на детската градина по ОП " Региони в растеж 2014 - 2020 г. "

 

МИСИЯ 

 

Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете за достигане: на компетентностите по отделните образователни направления в съответствие с ДОС за предучилищното образование,за социализация и развитие.

Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

Да стимулира и убеждава родителите и обществеността ,че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст,като родителя ,,да израства,, заедно с детето.

Ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството,детската градина като институция,училището,общността и обществото като цяло.

 

ВИЗИЯ 

 

ДГ № 19 ,,Щурче,,да бъде :

Институция ,където е осигурена среда /безопасна, стимулираща и подкрепяща/ за учене чрез игра ,съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща тяхното умствено,емоционално социално ,личностно и здравно –физическо развитие.

,,Втори дом ,, място ,където децата се чувстват подкрепяни,щастливи спокойни ,защитени и разбрани.

Център за родители ,търсещи и намиращи сътрудничество,подкрепа, разбиране, педагогическа информация,психол.консултации ,диалог и съгласие.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си ,поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и кариерно израстване,като се чувстват удовлетворени от работата си.

 

ЕКИП

 

В ДГ №19 "Щурче " работи квалифициран педагогически , непедагогически и медицински персонал, който с професионален опит ,търпение и обич помага на децата да формират знания и умения ,с които по лесно да опознаят света около тях.

Директор : 

Христинка Петкова

Старши учители :

Весела Янкова

Елена Атанасова

Елена Кармиджанова

Катя Милкова

Мария Назърова

Милена Гогова

Петя Недялкова

Росица Донкова

Румяна Мирчева

Светлана Ванчева- Дахова

Учители : 

Анелия Черкезова

Антония Тодорова

Деница Вълкова

Елена Георгиева

Йорданка Гегова

Семра Юсеин

Тони Петева

Учител по музика :

Елена Попова

Медицински сестри в яслени групи: 

Йорданка Делчева

Мирослава Добрева

Севда Салим

Росица Николова

Медицински сестри в кабинет:

Димитринка Митева

Кристина Арабаджиева

Станислава Табакова

 

Помощник - възпитатели:

Атанаска Атанасова

Величка Русева

Диана Стоянова

Димитрина Петкова

Добринка Николова

Живка Ангова

Йорданка Стоева

Красимира Николова

Мария Тодева

Надежда Димитрова

Росица Господинова

 

Помощник -възпитател в кухня:

Величка Русева

Диляна Петрова

 

Главен счетоводител: 

Людмила Тончолакова

Касиер - домакини:

Гергана Василева

Тянка Стоева

Огняри:

Сали Мюмюн